پدر .// باباباقر359

شب شد بود

ماگرسنه منتظرآمدن پدر

پدر از سرکارآمد

با دسته خالی

خسته

پریشان

خجالت زده

ما نگاهی به  پدرکردیم

پد ر نگاهی به ما

وسفرهء خالی کرد

لبخدی زد

سفره قلبش را برای ما پهن کرد

تمام محبتش را

تمام معرفتش را

تمام انسانیتش را

تمام مردانی اش را

روی سفره چید

ماآن شب

مانند شب های دیگر

باشکمی سیراز

محبت ومعرفت

انسانیت ومردانگی

خوابیدیم!!!

ولی آیا پدرخوابید؟!!!!

       م ب انصاری دزفولی
روز الگوی معرفت ومردانگی روزپدربر همهء پدران مبارک


تاریخ : دوشنبه 21 فروردین 1396 | 09:45 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

  • paper | آنکولوژی | اخبار وب