نصیحت های پدربزرگ.7

 پسرم : یک روزپدری با پسرش در جنگل داشتن باهم قدم میزدن ودرختان پر استقامت جنگل را نگاه می کردن

پسر به پدر گفت ...پدر چرا درختان جنگل خیلی قوی هستند ؟

پدرش گفت: درختان جنگل سختی وتوفان هارا تحمل میکنند و با هر بادی نمی لرزند..ودرسختی ها وطوفان ها زندگی خود را می سازند تاقوی وپایدار بمانند

.پس بدان تادرزندگی سختی وگرفتاری ها را لمس نکرده باشی درس شجاعت را یاد نخواهی گرفت

 پسرعزیزم،

هیچوقت از شکست درزندگی ناامید نشو همیشه کوشش کن ازلحظه ها وشکست ها زندگی دیگری بسازی

تا زندگی را نبازی

م ب انصاری دزفولی

 

 تاریخ : پنجشنبه 4 شهریور 1395 | 08:48 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

  • paper | آنکولوژی | اخبار وب