درددل نوه با مادر بزرگ...باباباقر4..
خدا
نوه :مادر بزرگ خدا کیه ؟کجاست ؟
مادر بزرگ : نوه عزیزم من هم نمیدانم خدا کیه ،چیه،ودرکجاست ؟ولی میدانم بی فکران  وبی خردان در آسمان ها دنبال او می گردند ویا در زمین او را جستجو میکنندولی نمیدانندخدا در دل هاقرار دارد
نوه :در کدوم دل ها؟
مادر بزرگ : خدا در دل  هایی نیست که بدی می کنند وخوشبختی خود را درپیچارگی مردم می بینندوروزی ونانشان را درگرسنه نگهداشتن دیگران بدست می آورند.
خدا در دل ها ی پاک انسانهایی قرار دارد که خوشبختی و نانشان را با دیگران تقسیم می کنندودلی بزرگ ومهربان وپر از معرفت دارند؛
پس نوه عزیزم ، دلت را پاک کن از گناه ، دورویی ، وریاکاری تا خدا در دلت جا بگیرد.
                                                              م ب انصاری دزفولیتاریخ : دوشنبه 28 تیر 1395 | 05:05 ب.ظ | نویسنده : محمد باقر انصاری دزفولی | نظرات

  • paper | آنکولوژی | اخبار وب